Inspraakreactie Vrienden van het Westerpark

Op dinsdag 10 januari is er een extra vergadering over de Hoofd Groen Structuur. Dit na alle reuring na een opiniestuk van de Partij van de Dieren over het veranderen van het beleidsstuk, nádat alle inspraakrondes afgerond waren, een vorm van ‘schijninspraak’ volgens de partij.

De Technische Advies Commissie kunnen bijv. niet meer adviseren over of en waar wijzigingen in het groen worden ingepast, alleen nog maar hoe dat zou moeten gebeuren.

Daarom is er een Vergadering Inspreekavond over het “Vaststellen van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur (stukken staan hier). Insprekers kunnen dan ook reageren op de laatste versie van het Beleidskader Hoofd Groen Structuur. Ook online te volgen. Zie ook de Inspraakreactie Vrienden van het Westerpark.


Geachte gemeenteraadsleden,

Wie kijkt naar het Westerpark op de Toetskaart Hoofdgroenstructuur zou denken dat het Westerpark een groot groen gebied is. De stenen gebieden, de Gashouder, alle gebouwen van de Westergas, de boulevard met stelton platen: alles is groen ingetekend. Het Westerpark is helaas een stuk minder groen als je er doorheen loopt en het park wordt intensief uitgeleend aan commerciële evenementenorganisatoren. De druk op het Westerpark is te hoog. Dat kaarten buurtbewoners al tien jaar lang aan bij de gemeente.

Daarnaast wordt in en om het Westerpark druk gebouwd. In de omgeving komen tienduizenden nieuwe bewoners, maar de reservering van groene recreatieruimte voor de bewoners blijft achter. Het Westerpark zal met o.a. de komst van Haven-Stad zeer druk worden, terwijl het park nu al overbelast is. Daarom pleiten wij al jarenlang voor meer ruimte voor groen en sport in de plangebieden van Haven-Stad.

Ten aanzien van de Hoofdgroenstructuur delen wij de zorgen van de groene buurtorganisaties van Amsterdam over de verzwakking van de hoofdgroenstructuur en de Technische Advies Commissie. Ook delen we de zorgen van de Bond van Volkstuinders. En van de Sportraad die stelt dat de belangen van sport en groen tegen elkaar worden uitgespeeld. In een stad die woningen bouwt, moet ruimte blijven om te leven: om een rondje in het park te lopen, om te sporten en om te genieten van frisse buitenlucht. Helaas zien we keer op keer dat er te weinig leefruimte wordt ingepland.

Kavel Westerpark West
Soms is er een succesvolle uitzondering. Zo hebben volkstuinders, Vrienden van het Westerpark en buurtbewoners lang gestreden voor het toevoegen van een extra stuk groen in het Westerpark op kavel X. In plaats van toestemming voor de bouw van een nieuwe woontoren op het parkeerterrein van de voormalige ING-kantoren (Westerpark West) besloot de gemeenteraad deze kavel een groene bestemming te geven, o.m. omdat deze pal langs de ecologische Brettenzone ligt. (Zie besluit Algemeen Bestuur bestuurscommissie West Ontwerpbestemmingsplan, 2017 05-23; en Gecoördineerde bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Westerpark West, 2018 01-16.)

Raadslid Nuijens (GroenLinks) zei toen hierover: “In 2032 loopt voor dit stukje het erfpachtcontract af dat de ontwikkelaar heeft. Dan hebben we de kans om het Westerpark hier uit te breiden, op een plek waar de hoofdgroenstructuur vrij smal is. Als een kans als deze zich voordoet om de natuur te laten groeien, moet je dat wat mij betreft doen. Het is altijd onze bedoeling geweest om de hoofdgroenstructuur mee te laten groeien met de uitbreiding van de stad.

De gemeenteraad trok indertijd bijna vijf miljoen euro uit voor een groene entree van het Westerpark. Vier jaar later lijkt de vergroening van kavel X mogelijk met een pennenstreek van tafel. In deze bijlage (Overzicht van wijzigingen in beleidskader en toetskaart Hoofdgroenstructuur) staat:

“Kavel ten oosten van Haarlemmerweg 504 uitgenomen aansluitend op lopende ontwikkelingen”

De tekst en de kaart zijn zeer summier in informatie, maar we denken hieruit te lezen dat het gaat om kavel X. Uiteraard zijn wij als vereniging Vrienden van het Westerpark, de tuinparken en bewoners verenigd in Westerpark Groen! tegen het uitnemen van deze kavel en willen dat het college blijft inzetten op het vergroenen van kavel X. De twee grootste partijen in het nieuwe college stemden in 2018 voor de vergroening van kavel X3. Wij verwachten dat deze steun hiervoor blijft.

En wat zijn de lopende ontwikkelingen? De plannen voor een bus- of tramlijn en fietssnelwegen door het Westerpark? Dat is een plan waar al bijna 13.000 mensen protest tegen aantekenden (zie redhetwesterpark.nl).

Daarnaast nemen de Vrienden van het Westerpark en actieve buurtbewoners deel aan het Atelier over Haven-Stad waar gemeente, bewoners en ondernemers gezamenlijk plannen maken over Haven-Stad in plaats van participatie en inspraak achteraf. Met het uitnemen van deze kavel loopt de gemeente vooruit op de eigen plannen terwijl het Atelier juist wil bewerkstelligen dat er een gedragen plan van gemeente, bewoners en ondernemers komt.

Op verschillende plekken binnen de gemeente lijkt er nu verschillend gewerkt te worden in dit dossier. Hoe kan de gemeente actieve en vernieuwende bewonersparticipatie verwachten als ondertussen het speelveld door de gemeente al wordt verkleind in de plannen van de Hoofdgroenstructuur?

Wij hopen dat uw raad het Westerpark niet zal verkleinen, maar vergroten zoals is toegezegd in 2018 door de raad en dat u de passage over de kavel in het Westerpark uit de stukken zult halen. En wij wensen de raad veel wijsheid en een zorgvuldige omgang met het groen van Amsterdam toe.

Met vriendelijke groet,

namens vereniging Vrienden van het Westerpark, de Tuinen van Westerpark en bewoners verenigd in Westerpark Groen!


Diego Pos
Voorzitter Vrienden van het Westerpark
www.vriendenwesterpark.nl

Iris Poels
De Tuinen van Westerpark
www.detuinenvanwesterpark.nl